Contractele de închiriere, fie că sunt noi sau în derulare, vor trebui înregistrate la ANAF în 2023. Care sunt excepțiile

Contractele de închiriere vor trebui înregistrate la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) de la 1 ianuarie 2023. Ordinul pentru aprobarea procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune a fost publicat recent în Monitorul Oficial.

Astfel, cei care obțin venituri din închirierea bunurilor proprii vor fi obligați să înregistreze la ANAF, într-un termen de 30 de zile, contractele pe care le încheie, până acum înregistrarea lor fiind opțională. 

Noua regulă se aplică atât contractelor de închiriere încheiate începând din 2023, cât și contractelor de închiriere care se află în derulare la 1 ianuarie 2023. Pentru acestea din urmă, termenul de conformare este însă mai lung, de 90 de zile.

Contractul de închiriere trebuie înregistrat la ANAF în maximum 30 de zile de la încheierea sau modificarea acestuia, prin completarea și transmiterea formularului 168 către organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice.

Cererea de înregistrare se poate depune fie online, în format electronic, fie în persoană, la registratura Fiscului, sau prin poștă (cu confirmare de primire), în format tipărit. Data înregistrării contractului de închiriere e considerată data înregistrării cererii la registratura ANAF, data poștei sau data înregistrării cererii online.

De asemenea, ANAF va notifica persoanele fizice care figurează în evidențele fiscale cu venituri obținute din chirii și care nu și-au îndeplinit obligația de înregistrare a contractelor de închiriere.

Conform unui studiu recent, doar unul din trei contracte de închiriere este înregistrat la ANAF.

Excepție:De menționat e faptul că modificările nu-i vizează pe cei ce obțin venituri din arendă sau din închirierea turistică a camerelor din propriile locuințe.

Pentru a pune în aplicare această schimbare, ANAF a oficializat recent Ordinul 2.031/2022, care conține modificări la formularul 168 și instrucțiunile sale de completare.

Iatăprincipalii pași ai procedurii actualizate ce se aplică din ianuarie:

  • contractul de închiriere trebuie înregistrat la ANAF în maximum 30 de zile de la încheierea acestuia (regula se aplică și dacă intervin modificări ulterior pe contract), prin completarea și transmiterea formularului 168; formularul se transmite organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice;
  • cererea de înregistrare se completează în dublu exemplar, unul dintre ele fiind păstrat de contribuabil; dacă sunt mai mulți proprietari la un bun închiriat, fiecare dintre ei trebuie să înregistreze contractul de închiriere la ANAF; cererea trebuie să aibă anexată o copie conformă cu originalul a contractului de închiriere (conformitatea cu originalul se asigură prin trecerea, pe copie, a mențiunii „conform cu originalul” și a semnăturii contribuabilului);
  • cererea de înregistrare se poate depune fie online, în format electronic, fie în persoană, la registratura Fiscului sau prin poștă (cu confirmare de primire), în format tipărit; data înregistrării contractului de închiriere e considerată data înregistrării cererii la registratura ANAF, data poștei sau data înregistrării cererii online;
  • înregistrarea contractelor de închiriere în evidența ANAF se face intern, în maximum cinci zile de la data depunerii cererii;
  • cei care obțin venituri din închiriere și nu-și înregistrează contractele la ANAF vor fi atenționați de autorități că au această obligație de îndeplinit.

În cazul în care cel care închiriază este persoană juridică, formularul 168, însoțit de o copie conformă a contractului de închiriere, se transmite exclusiv online către ANAF. 

Pentru înregistrarea contractului de închiriere, contribuabilii vor depune „Cererea de înregistrare a contractelor de locaţiune”. 

Iată mai josinstrucțiuni de completare a formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune”:

Depunerea cererii

Cererea de înregistrare a contractelor de locațiune se completează și se depune de către:

- persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor și care au obligația înregistrării contractului la organul fiscal, potrivit legii;

  • locatorii care solicită înregistrarea contractului la organul fiscal pentru a constitui titlu executoriu pentru plata chiriei la termenele și modalitățile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege.

Cererea se depune, direct sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent, prin poștă cu scrisoare recomandată sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, după caz, la termenele stabilite de legislația în vigoare.

Cererea se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular.

Un exemplar al cererii, însoțit de copia contractului de locațiune, se depune la organul fiscal competent și un exemplar se păstrează de contribuabil.

Organul fiscal competent este:

  1. a) organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică rezidentă are domiciliul fiscal, potrivit legii;
  2. b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află bunul imobil care face obiectul contractului de închiriere, în cazul persoanelor fizice nerezidente/organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului, după caz, pentru persoanele fizice nerezidente;
  3. c) organul fiscal în raza căruia se face constatarea închirierii bunului mobil, conform dispozițiilor legale fiscale, în cazul persoanelor fizice nerezidente;
  4. d) organul fiscal în a cărui evidență este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții locatorul persoană juridică/altă entitate fără personalitate juridică.

Completarea cererii

Caseta „Anul” – se completează anul calendaristic în care se depune cererea.

Caseta „Cerere rectificativă” — se completează cu X în cazul cererilor rectificative.

Casetele „Modificare/Încetare” — se completează cu X în cazul mențiunilor privind modificarea sau încetarea contractului de locațiune.

Secțiunea A „Date despre locator”

Subsecțiunea a. „Date de identificare a locatorului”

Caseta „Denumire/Nume și prenume” – se completează cu numele și prenumele persoanei fizice care obține venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal. În cazul locatorilor, persoane juridice și alte entități fără personalitate juridică, se înscrie denumirea locatorului.

Caseta „Cod de identificare fiscală”- se completează cu codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală al persoanei fizice care obține venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal. În cazul locatorilor, persoane juridice și alte entități fără personalitate juridică, se completează codul de înregistrare fiscală al contribuabilului care are calitatea de locator.

Casetele „Județ”, „Localitate”, „Sector”, „Strada”, „Număr”, „Bloc”, „Scară”, „Etaj”, „Apartament”, „Țară”, „Cod poștal”, „Telefon”, „Fax” și „E-mail” – se completează cu informații privind adresa de domiciliu a persoanei fizice, stabilită potrivit legii, sau adresa domiciliului fiscal al persoanei juridice/entității fără personalitate juridică, după caz.

Subsecțiunea b. „Cota-parte deținută” – se completează cu cota-parte deținută de locator din bunul mobil sau imobil (procent sau fracție).

Secțiunea B „Date de identificare a locatarului (chiriașului)”

Caseta „Nume și prenume/Denumire” – se completează cu numele și prenumele/denumirea persoanei care are calitatea de locatar.

Caseta „Cod de identificare fiscală” – se completează cu codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală al persoanei fizice care are calitatea de locatar sau codul de înregistrare fiscală al persoanei juridice/entității fără personalitate juridică care are calitatea de locatar, după caz.

Casetele „Județ”, „Localitate”, „Sector”, „Strada”, „Număr”, „Bloc”, „Scară”, „Etaj”, „Apartament”, „Țară”, „Cod poștal”, „Telefon”, „Fax” și „E-mail” – se completează cu informații privind adresa de domiciliu a persoanei fizice, stabilită potrivit legii, sau adresa domiciliului fiscal al persoanei juridice/entității fără personalitate juridică, după caz.

În situația în care într-un contract de locațiune sunt mai mulți locatari se completează câte o secțiune „date de identificare” pentru fiecare locatar.

Secțiunea C „Date despre contractul de locațiune”

Subsecțiunea a. „Contractul de locațiune inițial”

Casetele „Nr.”, „Data”, „Perioada contractului”, „Cuantumul chiriei lunare”, „Moneda”, „Adresa bunului imobil care face obiectul contractului” și „Date de identificare ale bunului mobil care face obiectul contractului” – se completează cu informații conform contractului de închiriere.

Casetele „Data” și „Perioada contractului” – se completează sub forma zz/ll/aaaa.

Caseta „Moneda” – se completează cu codul ISO al monedei [RON (LEU), EUR].

Caseta „Adresa bunului imobil care face obiectul contractului” – se completează cu adresa completă a bunului imobil.

Caseta „Date de identificare ale bunului mobil care face obiectul contractului” – se completează cu date de identificare ale bunului mobil.

Subsecțiunea b. „Modificări ale contractului de locațiune” – se completează numai în cazul în care s-a bifat caseta „Modificare”.

Casetele „Contract conex nr. ”, „Data”, „Perioada contractului”, „Cuantumul chiriei lunare” și „Moneda” – se completează cu informații conform actului adițional al contractului de închiriere.

Subsecțiunea c. „Încetarea contractului de locațiune” – se completează numai în cazul în care s-a bifat caseta „Încetare”.

Casetele „Documentul care atestă încetarea”, „Nr.”, „Data” și „Motivul încetării” – se completează cu informații conform actului de încetare a contractului de închiriere.

Declarația este însoțită în mod obligatoriu de copia contractului de închiriere.

În cazul modificării/încetării, după caz, a contractului de locațiune, toate casetele de la secțiunea A. „Date de identificare a locatorului” și B „Date despre contractul de locațiune” se completează în mod obligatoriu.

Conform ordonanței creșterilor de taxe, venitul impozabil este stabilit la nivelul venitului brut. Practic, s-a eliminat cota forfetară de 40% și impozitul va fi calculat la venitul brut. Adică nu se va mai plăti 6% impozit, ci 10% la suma de pe contracte. 

Articole similare

Jucătorii din imobiliare sunt încântați de respingerea anulării PUZ-urilor din Sectoarele 2 și 4 în justiție. Decizia Tribunalului București de a respinge anularea PUZ-urilor din Sectoarele 2 și 4 este un prim pas spre deblocarea unei situații create în mod artificial, prin care Capitalei i se restituie dreptul la dezvoltare, anunță Bucharest Real Estate Club (BREC). 
Încă din 2008, când a fost introdusă pentru prima oară cota de TVA de 5% pentru locuinţele livrate ca parte a politicii sociale, TVA a fost unul din instrumentele prin care s-a dorit încurajarea sectorului imobiliar, cu efecte benefice asupra economiei (şi implicit asupra veniturilor bugetare), dar şi asupra condiţiilor de trai. 
Galațiul și Sibiul reprezintă fiecare câte 3% din totalul intențiilor de achiziție la nivel național, în vreme ce Pitești și Ploiești au câte 2%, arată datele Imoradar24. În schimb, Craiova – cel mai mare oraș din Oltenia - este în afara top 10 la nivel național.