Mic dicționar de termeni imobiliari

Cum unele experiențe cu agenții imobiliari nu au fost mereu dintre cele mai plăcute, mulți dintre noi îi evită. În plus, accesul la informație este mult mai facil în zilele noastre, așa că tranzacțiile imobiliare se pot desfășura mult mai ușor. Numai că este important să avem un bagaj de cunoștințe, înainte de a pătrunde în acest domeniu.

În contextul actual al pieței imobiliare, este foarte important să cunoaștem anumiți termeni, pentru a nu avea parte de neplăceri. Este și motivul pentru care îți punem la dispoziție acest mic dicționar de termeni imobiliari, la îndemână ori de câte ori ai nevoie.

Mic dicționar de termeni imobiliari

Antecontract - antecontractul este actul încheiat între vânzător și cumpărător, de principiu, înainte de vânzarea unui imobil.Cu alte cuvinte, este o promisiune, constatată printr-un înscris, prin care viitorul vânzător se obligă să vândă un imobil potențialului cumpărător, iar acesta se obligă să îl cumpere.Cu toate că legea nu prevede autentificarea acestuia de către un notar, în practică este întâlnită destul de des această modalitate. Antecontractul mai este întâlnit și sub denumirea de „promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare” sau „precontract vânzare-cumpărare”.

Arvună – (a nu se confunda cu avansul) este o sumă nerambursabilă care reprezintă un procent din prețul tranzacției. Se menționează în antecontract și este oferită de către cumpărător ca garanție a achiziției. În cazul în care vânzătorul decide să nu respecte înțelegerea din antecontract, îi va înapoia cumpărătorului dublul arvunei primite.

Autorizație de construcție – este un document valabil maximum 12 luni, eliberat de autoritățile locale, necesar pentru demararea unor lucrări asupra unui imobil, cu caracter permanent sau temporar.

Avans – este o sumă, parte din prețul de achiziție, care se plătește înainte de către beneficiar. Această sumă, în funcție de prevederile contractului, se poate pierde în cazul în care una dintre părți nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

Broker– (a nu se confunda cu agentul imobiliar) este o persoană fizică sau juridică autorizată, care cumpără sau vinde proprietăți în numele unui investitor.

Cadastru – este sistemul unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică prin care se realizează identificarea, înregistrarea, reprezentarea pe hărți și planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum și a celorlalte bunuri imobile de pe întreg teritoriul țării, indiferent de destinație și de proprietar.

Carte funciară – este documentul care cuprinde informații legate de identitatea persoanei fizice sau juridice în calitate de proprietar, despre situația juridică și suprafața unui imobil sau teren, alături de alte date precum: locația, categoria de folosință, vecinătățile etc.

Certificat de urbanism – este acel document necesar pentru a demara o construcție și este diferit față de autorizația de construcție, motiv pentru care nu trebuie confundate. Se eliberează de către autorități la cererea persoanelor fizice sau juridice. Acesta trebuie să conțină limitele privitoare la regimul de înălțime, poziția și suprafața pe care se poate construi, precum și regimul tehnic, juridic și economic al unei construcții, alături de date privitoare la avizele ce trebuie obținute.

Clauză contractuală – se înțelege prin aceasta o prevedere menționată în cadrul unui contract, care poate atrage, în cazul nerespectării, efecte juridice pentru una dintre părțile contractante.

Concesiune – este o convenție între stat și concesionar, prin care, aceasta din urmă obține dreptul de a exploata terenuri petroliere, miniere, întreprinderi și altele, care aparțin statului. Concesionarea are loc în baza unui contract. Astfel, cedentul transmite, pe o perioadă determinată, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, numită concesionar, care acționează pe propria răspundere, dreptul și obligația de exploatare a unui bun, a unei activități sau a unui serviciu public, în schimbul unei redevențe.

Comodat – (a nu se confunda cu concesiunea) este înțelegerea prin contract între comodant și comodator, în baza căreia comodatorul primește spre utilizare un bun imobil, cu obligația de a-l restitui proprietarului, în natura specifică. Comodatul este un contract cu titlu gratuit, unilateral și generează obligații numai pentru comodator.

Decomandat – înseamnă regimul unei locuințe care permite deplasarea între încăperi printr-un hol comun care le unește, fără a fi necesară străbaterea unei camere pentru a ajunge în alta, oferindu-le astfel locatarilor un grad sporit de confort și intimitate.

Evicțiune – în termeni civili, înseamnă viciu ascuns, înșelătorie.

Extravilan – este acea parte din unitatea administrativ-teritorială cuprinsă în afara intravilanului, delimitată cadastral potrivit legii.

Intabulare – înscriere definitivă a unui drept de proprietate în cartea funciară.

Intravilan – este teritoriul determinat de Planul Urbanistic General (PUG), care cuprinde ansamblul terenurilor, cu și fără construcții, ce constituie o localitate. Se poate dezvolta prin extinderea în extravilan numai pe baza unor planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, urmând a fi integrate în Planul Urbanistic General (PUG).

Performanță energetică – este dată de cantitatea de energie consumată sau estimată pentru a asigura funcționarea unei clădiri, incluzând încălzirea, apa caldă, răcirea, iluminatul sau ventilarea
.

Posesor – este persoana fizică sau juridică ce deține numai posesiunea și folosința unor bunuri.

Preemțiune – este facilitatea de care se bucură o persoană de a fi preferată la achiziționarea unui bun.

Proprietar – este persoana fizică sau juridică, titulară în exclusivitate sau în indiviziune, a dreptului real asupra corpului de proprietate supus înscrierii.

Publicitate imobiliară – este sistemul de înscriere în documente publice a corpurilor de proprietate, împreună cu drepturile imobiliare, pe care le au proprietarii și posesorii asupra lor. Se realizează prin cartea funciară.

Reziliere – înseamnă desfacerea sau anularea unui contract, cu efect retroactiv, în situația nerespectării obligațiilor de către una dintre părțile contractante.

Semidecomandat – este regimul unei locuințe care presupune intrarea într-o cameră pentru a ajunge în celelalte.

Servitute - este un drept real imobiliar, accesoriu, perpetuu și indivizibil care dezmembrează proprietatea, conferind titularului anumite prerogative strict limitate asupra lucrului altuia.

Suprafață utilă – totalitatea suprafețelor încăperilor unei locuințe, exceptând spații precum balcoanele, golurile de ușă și pereții interiori și exteriori ai acesteia.

Uzucapiune – este prescripția achizitivă, un mod de dobândire a proprietății sau a altor drepturi reale cu privire la un lucru, prin posedarea neîntreruptă a acestui lucru în timpul fixat de lege. Constituie, împreună cu ocupațiunea, o probă absolută de dobândire a dreptului de proprietate.

Uzufruct – este dreptul unei persoane de a întrebuința un imobil cu încuviințarea proprietarului acestuia, pe o durată limitată sau pe viață, cu obligația de a-l preda în starea inițială. Dreptul de uzufruct se dobândește prin uzucațiune.

Vicii ascunse – defecte ale unui imobil, nedeclarate cumpărătorului, care afectează utilitatea și valoarea acestuia, cum ar fi izolarea termică necorespunzătoare, țevi sparte, vopsele de proastă calitate sau infiltrații.

Articole similare

ânzătorul este nevoit să plătească taxe indiferent de valoarea imobilului. Astfel, vânzătorii nu mai sunt scutiți de plata impozitului, așa cum se întâmpla până la sfârșitul anului trecut, după ce plafonul neimpozabil existent înainte a fost eliminat.
Un număr de 2.757 de imobile din Capitală sunt încadrate în diferite clase de risc seismic. Din total, 374 imobile expertizate şi încadrate în clasa I de risc seismic, dintre care 190 prezintă pericol public, potrivit datelor Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu risc seismic.
Când vine vorba despre alegerea apartamentului sau a casei ideale, sunt o mulțime de factori de care trebuie să ți cont, pentru a lua decizia cea mai potrivită nevoilor tale. Iar cel mai important este chiar siguranța.