Extrasul de carte funciară - de câte feluri poate fi, cine îl poate obține și cât costă

Toți cei interesați de cumpărarea unui imobil vor ajunge la un moment dat să consulte extrasul de carte funciară, eliberat deOficiile locale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pe scurt OCPI. În cazul unui împrumut bancar pentru cumpărarea unui apartament, încă din stadiul de solicitare a creditului, va trebui să prezinți un extras de carte funciară, pentru imobilul ce urmează să reprezinte garanția creditului trebuie obligatoriu să cunoască situația juridică a acestuia, prin consultarea extrasului de carte funciară, eliberat de Oficiile locale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. De asemenea, băncile solicită un astfel de extras în cazul imobilelor ce urmează a fi aduse în garanție. Vom află în cele ce urmează tot ce trebuie să știi despre extrasul de carte funciară dacă ești interesat de achiziționarea unuiapartament de vânzare în Bucureștispre exemplu.

Extrasul de carte funciarăeste eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pe scurt OCPI și reprezintă un formular standard care cuprinde informaţii despre  descrierea şi identificarea imobilului (număr cadastral, suprafaţa în mp etc.), înscrieri despre titularul dreptului de proprietate şi eventuale sarcini existente (drept de uzufruct, ipotecă etc.) 

Întrebări frecvente despre extrasul de carte funciară

De câte feluri poate fi extrasul de carte funciară? 

Extras de carte funciară de autentificare, eliberat doar notarului, si extras de carte funciară de informare, eliberat oricărei persoane interesate de situația unui imobil.

Cât costă eliberarea unui extras de carte funciară? 

Extrasul de carte funciară de autentificare costă 40 lei in regim normal și 200 lei in regim de urgență, iar extrasul de carte funciară de informare costă 20 lei în regim normal și 100 lei in regim de urgență.

Cât este valabil extrasul de carte funciară de autentificare? 

Este valabil 10 zile, perioadă de timp în care înscrisurile în cartea funciară sunt blocate, iar extrasul nu poate fi eliberat pentru alt motiv decât cel din cererea inițială. La expirarea extrasului se poate depune cerere pentru eliberarea unui nou extras.

Unde se poate solicita un extras de carte funciară? 

La orice birou notarial sau la biroul de carte funciară din cadrul oficiului teritorial competent. 

Extrasul de carte funciară poate fi:

 • extras de carte funciară de autentificare- se va elibera doar unui notar public în vederea autentificării actelor notariale cu privire la imobil
 • extras de carte funciară pentru informare- se va elibera oricărei persoane interesate de situația unui imobil

Cartea funciară este documentul public care cuprinde descrierea proprietăţilor funciare, cu indicarea drepturilor reale imobiliare. OCPI poate elibera, în urmă cererii extrase, certificate sau copii certificate de pe cărţile funciare, planuri sau înscrisuri.

Cercetarea cărţii funciare este reglementată expres de noul cod civil, iar persoană care solicită informații, nu are obligația de a motiva această cerere. Tocmai datorită ușurinței cu care poți află toate informațiile existente despre imobil, o persoană nu se poate apară în justiție invocând necunoașterea înscrisurilor din cartea funciară.

1. Extrasul de carte funciară pentru autentificare

Conform art. 54 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, notarul public autentifică actele prin care se transmit, constituie, modifică sau se sting drepturile reale imobiliare pe baza extrasului de carte funciară emis stict în acest scop de Biroul de Carte Funciară din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau , după caz, a certificatul de sarcini.

Numai notarul public poate elibera extrasul de carte funciară pentru încheierea de acte notariale, la cererea proprietarului sau a moştenitorilor. 

Acte necesare pentru eliberarea extrasului de autentificare:

Pentru a putea plasa cererea, notarul are nevoie din partea proprietarului de următoarele acte:

 • actul de identitate;
 • cerere de eliberare a extrasului de autentificare
 • copie de pe încheierea de intabulare.

Termenul de valabilitate al extrasului de carte funciară de autentificare

În vechea reglementare, extrasul de autentificare avea doar o perioadă de valabilitate de 5 zile. În prezent extrasul de carte funciară este valabil 10 zile lucrătoare. Termenul se calculează începând cu ziua şi ora înregistrării cererii în registrul special de intrare şi terminând cu sfârşitul celei de-a zecea zile. În acest interval de timp, legea interzice efectuarea înscrierilor în cartea funciară respectivă. Oricum, sistemul informatic ANCPI blochează cartea funciară.

În termenul de valabilitate al extrasului, registratorul OCPI nu va putea efectua nici o altă operaţiune de carte funciară cu excepţia aceleia pentru care a fost solicitat extrasul.

În cazul în care părţile nu mai înţeleg să încheie actul notarial pentru care s-a solicitat extrasul, la cererea acestora, notarul public va solicită de îndată deblocarea cărţii funciare. Totodamta, dacă termenul de valabilitate al extrasului expiră până la semnareacontractului, lucru foarte des întâlnit de cei care cumpără imobile noi, notarul va solicită biroului de carte funciară eliberarea unui nou extras.

Prin realizarea unui circuit sigur al documentelor, între birourile de carte funciară şi cele ale notarilor publici, atât prin personalizarea extraselor de carte funciară, eliberate în vederea încheierii actelor translative de proprietate şi de garanţie imobiliară, cât şi prin blocarea cărţii funciare pentru imobilul asupra căruia s-a eliberat extrasul de carte funciară, până la înregistrarea actului respectiv, se elimină practic posibilitatea înstrăînării multiple a aceleiaşi proprietăţi imobiliare.

Eliberarea certificatului, extrasului sau a copiei de pe cartea funciară se face nominal notarului public solicitant, cel mai târziu a două zi (termen de recomandare), pe baza cererii acestuia.

OCPI poate elibera extrasul de autentificare şi în regim de urgenţă. Furnizarea serviciilor în regim de urgenţă presupune, pe lângă plata tarifelor pentru furnizarea serviciilor la termen, şi plata unui tarif suplimentar de 200 lei.

Cererea notarului trebuie să conţină: 

 • datele de identificare ale solicitantului (nume, prenume, domiciliu, seria şi numărul actului de identitate)
 • individualizarea imobilului, individualizare care se face prin indicarea numărului cărţii funciare, a numărului cadastral, situarea acestuia şi tipul de imobil (teren, casă şi teren, spaţiu comercial, apartament);
 • menţiunea modului în care se va face comunicarea, şi anume prin poştă, la sediul B.C.P.I. delegatului biroului notarial sau fax;
 • dată;
 • semnătura şi sigiliul notarului public;
 • semnătura solicitanţilor.

Taxa către OCPI pentru eliberarea unui extras de autentificare este:

 • 40 de lei, în regim normal - se eliberează în două zile (termen de recomandare conform Ordinului ANCPI nr. 186/2009, poate dura şi mai mult) şi
 • 200 de lei, în regim de urgenţă (1 zi)

2. Extrasul de carte funciară pentru informare

Extrasul de carte funciară pentru informare se eliberează la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice de drept public şi privat interesate de situaţia juridică a imobilului, se aseamănă extrasului de autentificare şi poate fi folosit în alte scopuri decât pentru încheierea actelor notariale.

Spre exemplu în cazul procedurii de succesiune pentru imobilele înscrise în cartea funciară se va solicită extras de carte funciară de informare.

De asemenea și acest extras poate fi obținut și în regim de urgenţă, achitând în pus suma de 100 lei.

Taxa către OCPI pentru eliberarea unui extras de informare este:

 • 20 de lei, în regim normal - se eliberează în două zile (termen de recomandare, poate dura şi mai mult) şi
 • 100 de lei, în regim de urgenţă (1 zi)

Unde puteţi solicita eliberarea unui extras de informare?

Puteţi solicita eliberarea unui extras de informare la orice birou notarial sau la biroul de carte funciară din cadrul oficiului teritorial competent. În cazul solicitării printr-un birou notarial, un delegat la cartea funciară va depune și va ridică extrasul de informare de la biroul de carte funciară din cadrul OCPI.

Dacă doriți să va ocupați personal  de obținerea extrasului de informare de la biroul de carte funciară, mai jos gășiți datele de contact ale oficiilor teritoriale ale OCPI Bucureşti:

OCPI Bucureşti sector 1, 2 şi 5:  Str. Eugeniu Carada nr. 1-3, sector 3, Bucureşti, cod poștal 030057

Telefon/Fax: 021-3145119; 031-8166501

OCPI Bucureşti sector 3, 4 şi 6:  Bd. Expoziţiei nr. 1A, sector 1, Bucureşti, cod poștal 012101.

Telefon: 021-2229780; 021-2244359, interioare 153,129; Fax 031-8166503

Pe site-ul https://ocpib.ro/formulare/veți găsi toate formularele de care aveți nevoie, dar și alte informații utile în demersul dumneavoastră.

Articole similare

ânzătorul este nevoit să plătească taxe indiferent de valoarea imobilului. Astfel, vânzătorii nu mai sunt scutiți de plata impozitului, așa cum se întâmpla până la sfârșitul anului trecut, după ce plafonul neimpozabil existent înainte a fost eliminat.
Un număr de 2.757 de imobile din Capitală sunt încadrate în diferite clase de risc seismic. Din total, 374 imobile expertizate şi încadrate în clasa I de risc seismic, dintre care 190 prezintă pericol public, potrivit datelor Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu risc seismic.
Când vine vorba despre alegerea apartamentului sau a casei ideale, sunt o mulțime de factori de care trebuie să ți cont, pentru a lua decizia cea mai potrivită nevoilor tale. Iar cel mai important este chiar siguranța.