Cadastru și intabulare – ce sunt și când este nevoie de acestea

Actele principale de proprietate ale oricărui imobil sunt: actul de dobândire al imobilului, cadastru, înscrierea în Cartea Funciară. Cadastru înseamnă un plan tehnic obligatoriu de identificare a suprafeţei unui imobil. Se realizează de către un inginer autorizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. În documentaţia cadastrală sunt reprezentate, prin măsurători exacte şi topometrice, limitele de proprietate ale terenului sau imobilului, vecinătăţile şi adresa de reperare.

 

Acte necesare pentru cadastru și intabulare

 

Pentru a putea obține documentele de cadastru și intabulare complete trebuie să depui următoarele documente: 

-Acte în copii legalizate

-Contract de vânzare cumpărare

-Contract de schimb / donaţie 

-Contract de partaj 

-Titlu de proprietate

-Ordinul prefectului

-Certificat de moştenitor

-Certificat de căsătorie

-Certificat de deces

-Sentinţă civilă definitivă şi irevocabilă

-Sentinţă de divorţ

-Adeverintă număr poştal (unde este cazul)

-Documente în original

-Certificat fiscal de la Administraţia financiară pentru Cadastru şi Întabulare

Extras de plan parcelar semnat şi ştampilat de primărie ( imobile extravilan )

-Documente în copii simple

-Carte de identitate / Buletin de identitate proprietari

-Schiţa imobilului

-Raport tehnic de expertiză ( după caz )

 

Ce este intabularea

 

În Dicționarul Explicativ al limbii române (DEX), a intabula înseamnă „a înscrie definitiv un drept de proprietate sau un drept real imobiliar în cartea funciară”. Așadar, intabularea reprezintă dovada faptului că un bun imobil îi aparține proprietarului, fapt demonstrat prin înscrierea în Cartea Funciară. Mai mult, extrasul de carte funciară dovedește și starea juridică a imobilului sau dacă acesta este ipotecat, spre exemplu.

 

PotrivitLegii 7/1996republicată, cadastrul și cartea funciară formează un sistem unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică, de importanță naționala, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al țării. Totuși, există și situații în care se poate face cadastru fără intabulare. Mai exact, este vorba despre operațiuni cadastrale pe flux înterupt, după efectuarea cadastrului fiind necesară întocmirea unui act notarial ce urmează să fie intabulat: dezmembrare de imobile, alipire de parcele cadastrale, apartamentare sau reapartamentare. Dar fără un act juridic aceasta nu devine definitivă, căci operațiunea cadastrală nu este intabulată în Cartea Funciară.

 

Cadastru gratuit până în 2023

 

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) a demarat la sfârșitul lui 2015 și urmează să se încheie în anul 2023. Astfel, până în 2023, autoritățile intenționează să cadastreze gratuit toate imobilele care nu sunt prinse în prezent în evidențele oficiale. Pe lângă efectuarea de măsurători cadastrale, în cadrul programului național de cadastrare gratuită se desfășoară, potrivit Legii 7/1996 a cadastrului, și următoarele activități:

-activități de geodezie, cartografie, topografie și fotogrammetrie;

-activități de informare și conștientizare a publicului;

-dezvoltare și mentenanță a sistemelor informatice;

-conversia cărților funciare și a documentațiilor cadastrale din format analogic în format digital;

-tehnică de calcul și de stocare;

-alte activități ce decurg din derularea PNCCF.

 

Cum se desfășoară cadastrarea

 

După cum reiese din datele publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), în momentul de față, activitatea de cadastrare gratuită din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) se desfășoară în mii de localități din toată țara. Prin PNCCF, autoritățile își propun ca, până în 2023, toate terenurile și clădirile din țară să fie cadastrate gratuit.

Potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, până la sfârșitul lunii aprilie, au fost finalizate lucrările de cadastrare în 108 dintre cele 3.181 de localități vizate de cadastrări. De la începutul acestui an au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică în zece localități, cu o suprafață totală aferentă de 366.470,88 hectare. În același timp, ANCPI anunță că, în prezent, sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică în 1.283 de localități, ceea ce înseamnă peste 40% din totalul localităților amintit anterior. Pentru că proprietarii imobilelor nu plătesc nimic pentru cadastrare, PNCCF este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI și din fonduri externe nerambursabile.

 

Principalii beneficiari

 

În ceea ce privește selectarea cu prioritate a anumitor localități pentru începerea lucrărilor de cadastrare gratuită, în Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 sunt indicate anumite criterii, după cum urmează:
-localități ce fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României;

-localități ce implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe;

-localități în care sunt zone cu vulnerabilități sociale particulare privind accesul informal la proprietate (sunt avute în vedere zonele cu comunități rome și zonele defavorizate).

 

Aproape 44% dintre imobilele din România au fost cadastrate până în prezent. De fapt, este vorba despre peste 17,5 milioane de imobile dintr-un total estimat de 40 de milioane.

Articole similare

Eficiența energetică a unui imobil este, în zilele noastre, mai importantă ca oricând. Și asta pentru că ne ajută să economisim în condiții mai puțin prietenoase, dar și să protejăm mediul înconjurător.
Concesionarea este o convenție între stat și concesionar, prin care, aceasta din urmă obține dreptul de a exploata terenuri petroliere, miniere, întreprinderi și altele, care aparțin statului.
Planul Urbanistic de Detaliu sau PUD face parte dintre documentele necesare pentru PUG sau Planul Urbanistic General. Este necesar în delimitarea proprietății iar pentru a-l obține trebuie parcurși câțiva pași esențiali.